Anunt concurs consilier tehnic 31.05.2018

Anunț concurs pentru consilier tehnic 31.05.2018

ANUNŢ

 

  TRANSURBAN S.A. Satu Mare anuntă organizarea concursului privind ocuparea postului vacant de CONSILIER TEHNIC

Transurban S.A. Satu Mare, organizează în data de 31.05.2018, ora 10:00, la sediul societăţii  din str.Gara Ferăstrău nr.9 -Satu Mare, concurs pentru ocuparea unui post de CONSILIER TEHNIC, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată.

 

SCOPUL POSTULUI:

1. Monitorizează activitatea tehnică a societăţii și prezintă Directorului General rapoarte, sinteze şi analize comparative la problemele apărute, contribuind la eficientizarea funcţionării compartimentelor şi secţiilor din cadrul societăţii, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

2. Urmăreşte şi propune, pentru reducerea costurilor şi realizarea performanţelor ridicate, asimilarea de echipamente, utilaje şi tehnologii noi în procesul de producţie.

3. Urmăreşte legislaţia, studiile şi proiectele pentru obiective noi, susţine argumentat acţiuni de retehnologizare, modernizare, automatizare şi alte lucrări de investiţii.

4. Consiliază directorul general al societăţii cu privire la aspectele organizatorice şi funcţionale din domeniul tehnic, în vederea eliminării posibilelor disfuncţionalităţi.

5. Participă, la cererea directorului general, la elaborarea şi implementarea politicilor şi strategiilor societăţii din domeniul tehnic.

 

B) CONDIŢII  DE PARTICIPARE LA CONCURS:

(1)              Să cunoască limba română scris şi vorbit;

(2)              Să fie apt din punct de vedere medical

(3)              Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul juridic sau tehnic

(4)              Cursuri de perfecţionare /specializare în domeniul tehnic/transporturilor;

(5)              Abilităţi de operare M.S. Office, Windows;

(6)              Abilităţi de comunicare şi relaţionare, capacitate de analiză şi sinteză, planificare, gestionarea riscurilor, rezolvarea eficientă a problemelor , gândire strategică.

 

C) DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

(1)              Cerere de înscriere la concurs, adresată Directorului General al Transurban S.A.

(2)              Copie după actul de identitate

(3)              Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor-diploma/diplomele de licenţă, anexele/suplimentele acesteia.

(4)              Copii după certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare/specializare;

(5)              Curriculum vitae

(6)              Copiile adeverinţelor şi/sau carte de muncă care să ateste vechimea în muncă/specialitate;

(7)              Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului;

 

D) BIBLIOGRAFIE

(1)              Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

(2)              O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Actele se vor depune la sediul Transurban S.A.-Biroul Resurse Umane, situat în Satu Mare, str.Gara Ferăstrău nr.9 până la data de 29.05.2018, ora 15:00

 

Proba de concurs: Va consta în susţinerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la biroul Resurse Umane la tel: 0261.721.971. int.206