G.D.P.R.

 

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

            Din 25 mai se aplică Regulamentul European nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Scopul principal al Regulamentului este maximizarea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date. Astfel, informăm publicul călător cu privire la protejarea datelor personale.

 

Date personale prelucrate

            Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal datele de identificare socio-economice, financiare, de localizare sau alte date personale pe care le colectăm direct de la persoanele vizate sau din alte surse atunci când deveniți clienții noștri sau când folosiți serviciile noastre.

            Transurban S.A. Satu Mare va procesa datele personale colectate de la abonați în scopul evidenței și controlului numărului de abonați, precum și raportările către parteneri sau foruri tutelare în vederea decontării costurilor, această prelucrare fiind necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului în temeiul art. 6 lit. c din Regulamentul 2016/679.

            Prelucrăm datele personale doar în scopuri legitime, în principal acela de a vă furniza servicii de transport public de călători dar și servicii conexe. Prelucrarea datelor personale se întemeiază întotdeauna fie pe executarea contractelor încheiate cu noi, pe necesitatea de a respecta o obligație legală, pe interesul nostru legitim sau un interes public major sau după caz pe consimțământul dumneavoastră, dacă v-ați manifestat opțiunea în acest sens.

            Datele personale ale persoanelor care săvârșesc contravenții în materia transportului public de călători sunt prelucrate în conformitate cu Ordonanța nr. 2/2001 precum și a contractului de delegare nr. 231/20.06.2018

            Pentru înregistrarea ca abonat al Transurban S.A. Satu Mare este necesară furnizarea următoarelor date: nume și prenume, CNP, data nașterii, vârsta, adresa, serie și număr C.I., e-mail, nr. legitimație călătorie, tipul de abonament, unitatea de învățământ (în cazul elevilor) sau locul de muncă. Datele dumneavoastră personale vor fi stocate până la momentul încetării relației cu clientul (și înapoierii legitimației dvs. de abonat), cu excepția cazului în care operatorul are obligația legală de a sctoca în continuare datele dvs. Aceste date vor fi stocate conform reglementărilor GDPR în scopul de a le prezenta autorităților publice.

Datele dvs. personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre de parteneriat, și după finalizarea acesteia, cel puțin pe impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispoziții privind arhivarea.

 

Beneficiarii datelor

Transurban S.A. Satu Mare este o societate pe acțiuni, având ca acționar majoritar Municipiul Satu Mare care deține un procent de 99,8441523% din totalul acțiunilor, 0,03896174 % Orașul Ardud, 0,03896174 % Comuna Păulești, 0,03896174 % Comuna Doba, 0,03896174 % Comuna Lazuri. Datele dvs. vor fi transmise doar către instituțiile autorizare ale statului, în vederea respectării și decontării obligațiilor fiscale.

 

Drepturile persoanei vizate

            Ca și persoană vizată în temeiul Regulamentului European nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice, beneficiați de următoarele drepturi:

Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale;

Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;

Dreptul la ștegregrea datelor (dreptul de a fi uitat) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul legitim, din motive care țin de situația dvs. specifică;

Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;

Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs. vă puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate – puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acesta și puteți contesta decizia.

 

            Vă puteți exercita aceste drepturi fie individual, fie cumulat, într-o manieră ușoară și ne puteți contacta cu ajutorul următoarelor date de contact:

Transurban S.A Satu Mare

str. Gara Ferăstrău, nr. 9, Satu Mare, jud. Satu Mare

tel/fax: 0261-721971

e-mail: secretariat@transurbansatumare.ro

În atenția: Responsabilului cu Protecția Datelor        

 

Regulamentul European nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice poate fi accesat la  http://www.dataprotection.ro

Cerere pentru exercitarea dreptului de acces -  Descărcați de aici

Cerere pentru exercitarea dreptului de rectificare - Descărcați de aici

Cerere pentru exercitarea dreptului la opoziție - Descărcați de aici

Cerere pentru exercitarea dreptului la portabilitatea datelor - Descărcați de aici

Cerere pentru exercitarea dreptului la restricționarea prelucrării - Descărcați de aici

Cerere pentru exercitarea dreptului la ștergerea datelor - Descărcați de aici