RESPONSABIL COMPARTIMENT ADMINISTRATIV, PAZĂ, AUTOGARĂ, MEDIU

TRANSURBAN S.A. Satu Mare  anunță organizarea concursului privind ocuparea postului vacant pe perioadă nedeterminată de RESPONSABIL COMPARTIMENT ADMINISTRATIV, PAZĂ, AUTOGARĂ, MEDIU.

TRANSURBAN S.A. Satu Mare  anunță organizarea concursului privind ocuparea postului vacant pe perioadă nedeterminată de RESPONSABIL COMPARTIMENT ADMINISTRATIV, PAZĂ, AUTOGARĂ, MEDIU.

a) Condiţii generale pentru ocuparea postului solicitate candidatilor:

            -Nivel de studii- absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;

           -Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale

           -Cunoaște limba română scris și vorbit

             -Cunoștințe de operare pe calculator;

            -Operativitate și rigurozitate, capacitate de organizare și coordonare;

            -Seriozitate, punctualitate, atenție la detalii;

             -Capacitate de a gestiona mai multe sarcini simultan.

             -Bune abilitati de muncă în echipă și cooperare.

             -Operativitate și rigurozitate;

            -Fără antecedente penale;

            -Să fie apţi medical;

 

b) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs sunt ;

        -cerere de înscriere la concurs;

        -curriculum vitae;

        -copii dupa actele de studii, acte de stare civilă, copia actului de identitate.

        -copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverință care să ateste vechimea în muncă.

       - Cazier Judiciar

       - adeverinţă medicală.

 

Actele se vor depune la sediul TRANSURBAN S.A.-Biroul Resurse Umane, situat în Satu Mare pe str. Gara Ferăstrău, nr.9, până la data de 03.12.2019 ora 15:00

Proba de concurs : probă scrisă și interviu.

Bibliografia va cuprinde urmatoarele:

-Regulament (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr.333/2003  privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

-Legea nr.319/2006 Legea securității și sănătății în muncă

-Codul de conduită etică al Transurban S.A.  ( se găsește pe site-ul societății la adresa www.transurbansatumare.ro

  • cap.III.4 –Norme și reguli de conduită profesională pentru asigurarea unui serviciu public de calitate.
  • Cap.III.5- Norme și reguli de conduita a angajaților societății
  • Cap.III.7- Norme și reguli de conduită în relația cu clienții.

 

Concursul va avea loc în data de 04.12.2019 ora 13:30 la sediul Transurban S.A. str.Gara Ferăstrău nr.9, Satu Mare.