Post vacant expert achizitii

TRANSURBAN S.A. SATU MARE scoate la concurs în vederea încadrării pe perioadă nedeterminată  postul de EXPERT ACHIZITII PUBLICE.

TRANSURBAN S.A. SATU MARE scoate la concurs în vederea încadrării pe perioadă nedeterminată  postul de EXPERT ACHIZITII PUBLICE.

 1. Condițiile generale de participare la selecție și recrutare: 

 1. cetățenie-română/cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene-sau a statelor aparținând Spaţiului Economic European și reşedinţa în România;

 2. cunoașterea limbii române, scris și vorbit;

 3. vârsta minimă de angajare reglementată de prevederile legale;

 4. capacitate de exerciţiu deplină;

 5. stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie;

 6.  îndeplinirea condiţiilor de studii;

 7.  îndeplinirea condiţiilor de vechime/experienţă în domeniul de activitate menționat în anunţ; 

 8. nu a fost condamnat/(ă) definitiv pentru săvârșirea unei infracţiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situației în care a intervenit reabilitarea; 

 9. acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate;

 

2. Condiţii specifice:  

 1. Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; 

 2.  Certificat de absolvire curs de expert in domeniul achizițiilor publice, acreditat în condițiile legii;  

 3. Vechime în muncă-5 ani;

 4.  Experiența în derularea procedurilor de achiziție publică de tip licitație deschisă și procedură simplificată-constituie avantaj;  

 5. Cunoașterea și utilizarea sistemului informatic SICAP;

 6.  Cunoștințe avansate de operare PC (Microsoft Office);

 

 1. Conținut dosar de înscriere candidatură:

a) cerere de înscriere

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; 

d) alte acte doveditoare privind experiența/calificările specifice aferente poziţiei (copie după carnetul de muncă și adeverințe care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau specialitatea studiilor, etc); 

e) CV-Europass ;

f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere din care reiese faptul că nu sunt înregistrate antecedente penale (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data interviului; 

h) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie;

 i) declaraţie privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal- vor fi puse la dispoziție candidaților de către secretarul comisiei in momentul inregistrarii dosarului de concurs in vederea selectiei;

 

Actele se vor depune la sediul Transurban S.A.-Biroul Resurse Umane, situat în Satu Mare, str. Gara Ferăstrău nr. 9 până la data de 22.09.2020, ora 15:00

Concursul va avea loc in data de 24.09.2020

Proba de concurs: 

 1. Probă scrisă pentru examinarea cunoștințelor teoretice

 2. Interviu

Bibliografie:

 • LEGEA nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • HG nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • LEGEA nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu modificarile si completarile ulterioare;

 

                DIRECTOR GENERAL

                          Jr. Bujor Ionut Antonio